BankVerzekeren Luc Van Camp

Openingsuren

Maandag 24/06 14:00 - 18:00
Dinsdag 25/06 14:00 - 18:00
Woensdag 26/06 14:00 - 18:00
Donderdag 20/06 14:00 - 18:0019:00 - 21:00
Vrijdag 21/06 14:00 - 16:00
Zaterdag 22/06 Gesloten
Zondag 23/06 Gesloten
Of op afspraak. AssurMiFID-gedragsregels*   Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee: I. Aangeboden producten en diensten -Inf...
Toon meer

Of op afspraak.

AssurMiFID-gedragsregels*

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u
in dit verband volgende informatie mee:

I. Aangeboden producten en diensten
-Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

Ons kantoor biedt uitsluitend diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering (schaderegeling) ervan”.

 

            â?‹-Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
13: Algemene BA;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen; 

Wij zijn door de geldelijke verplichtingen ons opgelegd door de overheid FSMA verplicht geweest van te stoppen met de bemiddelingen in en het afsluiten van elke vorm van kredietovereenkomsten.

 

â?‹            -Polisvoorwaarden (gelieve ons hierover te contacteren via email)

 

II. Informatie over het belangenconflictenbeleid

 

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.
Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

 

 1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 1. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten.


  3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;

 • Een aangepast verloningsbeleid;

 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

              4. Wat is de procedure?

Indien een belangenconlict wordt vastgesteld zullen wij steeds toetsen of uw belang vooropstaat en daar naar hanelen, zo dit ons onmogelijk is verwittigen wij U hiervan. Mogelijk zien wij anders af van onze verzekeringsbemiddeling.

              5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

III. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 


Wat denk je over BankVerzekeren Luc Van Camp ? Zeg op Cylex uw mening!

 

Info

 

Hartelijk welkom bij onafhankelijk verzekeringsmakelaar Luc Van Camp, BankVerzekeren Boom
in de Rubensstraat 45 te Boom
.
 
Ik ben reeds actief in het verzekeringswezen sedert 1985.

Graag verstrek ik vrijblijvend advies voor particulier en KMO's.

 
Een persoonlijke dienstverlening en nauw contact met de nadruk op onafhakelijkheid, maar vooral kwaliteit en service.

Een verzekering sluit U af als financiele buffer voor als het misloopt.
Dan moet het in orde zijn, dat is niet steeds het geval aan de allerlaagste laagste prijs.
Een carrosserieherstelling kost evenveel voor de goedkoopste als voor de duurdere.
Ook de goedkoopste maatschappij moet in orde zijn met haar financieel evenwicht.
Wil U opgezegd worden na één schadegeval? En dan niet elders verzekert geraken?

Wij willen U financiele zekerheid bieden op langere termijn.


Ons officieel inschrijvingsnummer bij de FSMA (naam controledienst Bank, Financiële diensten en Assurantien) is 010745A als verzekeringsmakelaar. 

 “Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.”

Mijn RPR ondernemingsnummer is 0855087563 - Vestigingsnummer 2112612686.

U bereikt ons steeds best op ons telefoonnummer 03/888.95.59, per mail: bankverzekeren@telenet.be.
 

 Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as , www.ombudsman.as.


De verzekeringen tijdens de vakantie

De zomer, winter of zo maar tussendoor vakantie : Zorg voor zorgeloos skiplezier. 
​Sluit tijdig uw 
bijstandsverzekering af !

Wenst u verzekerd te zijn tijdens uw verblijf in het buitenland? We werken samen met oa VAB, Allianz Assistance en Europ Assistance die sinds meer dan 40 jaar een onovertroffen internationaal netwerk ontwikkeld heeft van 402.000 dienstverleners om u wereldwijd 24 uur op 24 ter hulp te snellen.
U kan uw contract online onderschrijven vanaf de beveiligde site van Europ Assistance en u zal verzekerd zijn binnen de 24u.
Door gebruik te maken van een van de linken op deze pagina hier aanwezig, bent u zeker dat uw contract door ons beheerd zal worden. Wenst u een volledige reisbijstand?
Wenst u de voordelen van een annulatieverzekering Europ Assistance te ontdekken?
Ontdek de jaarlijkse reisbijstand
Voor een gerust gemoed het hele jaar door. Onze complete reisbijstand dekt één jaar lang al uw reizen in het buitenland (verblijven, citytrips, reizen … ). U kan deze combineren met een bijstand aan uw voertuig in België en in het buitenland en met een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo. Bestel uw jaarlijkse reisbijstand online Ontdek de tijdelijke reisbijstand Een zeer complete reisbijstand die u beschermt tijdens één verblijf in het buitenland. Deze kan gecombineerd worden met een bijstand aan uw voertuig en een reisannulatieverzekering en een bagageverzekering. Ons tarief houdt rekening met uw bestemming en de exacte duur van uw verblijf, van 1 tot 45 dagen.
Bestel uw tijdelijke reisbijstand online
Axa, een Europese marktleider in verzekeringen.


U had graag een Autoverzekeringspremie berekend ?

U had graag een simulatie van uw toekomstig wettelijk pensioen?
Ontdek onze ‘pensioensimulator’: de Pensioenmeter!
 
Hoe werkt de Pensioenmeter?

Dankzij deze tool kan U:
- Uw toekomstig wettelijk en extralegaal pensioen berekenen;
- het ‘tekort’ ontdekken tussen het pensioen dat U werkelijk
zal ontvangen en het pensioen dat U wenst te ontvangen.
U kan de simulatie op ieder moment onderbreken en opslaan via uw e-mailadres,
om ze vervolgens te hervatten wanneer het U past.

De simulator verschaft bovendien de nodige uitleg over wat ingevuld moet worden en illustreert iedere berekening aan de hand van grafieken ter verduidelijking. Zelfs moeilijke of technische begrippen worden duidelijk uitgelegd.

Aarzel dus niet om de Pensioenmeter te testen (
www.pensioenmeter.be) en ontdek hem samen met Fred,
uw assistent die U begeleidt doorheen de simulatie.

 

Behoorlijke globale rendementen uit het verleden
De mix Tak 21 met 75% aan de rentevoet 2,60% (+ winstdeelname) en 25% aan de rentevoet 0%
(+ winstdeelname) realiseerde in het verleden steeds uitstekende rendementen.

Merk ook de goede prestaties van ons fonds met gewaarborgde rentevoet 0%.
De rendementen worden immers niet behaald door een gekantonneerd fonds zoals bij onze meeste concurrenten,
maar zijn te danken aan het goede beheer van ons Main Fund.
Globale bruto rendementen

Gewaarborgde rentevoet voor de
nieuwe mix                        2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   2016
75% aan 2,60% en 25% aan 0%       3,15% 3,69% 3,24%  2,90%                     
0 % (Ethernal Alfa)              3,15% 4,10% 3,65% 2,60%  2,50%  2.15%
 
U had graag een Pensioensparen berekend via Generali die reeds
meermaals in de prijzen via wegens hun rendement?

Het huidig minimum gegarandeert rendement bedraagt 0.01% vanwege de extreem lage rentestand ECB
De maatschappijen Axa besloot enkel nog pensioenplannen aan te bieden in verzekering.
De maatschappij ERGO stopte 12/2016 met aanbieden nieuwe contracten en beheert enkel nog bestaande contracten.
De maatschappij Delta Lloyd wordt overgenomen door NN (Nationale Nederlanden -ING)

 
U wenste meer te weten over Brandverzekering via Generali,
een maatschappij van Italiaanse origine met stevige financiële basis? 
Advies inzake onafhankelijke rechtshulp-bijstand

Huis kopen. Risico lopen.

 

Een eigen huis, het is de ultieme droom van de gemiddelde Belg, Het is een grote stap waar fameus wat geld mee gepaard gaat. Je koopt niet alleen een droomhuis maar ook een aantal risico’s, en die loop je sneller dan je denkt.

 

Wanneer is de koop gesloten?

 

Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat “een koop tot stand komt van zodra de partijen overeenkomen”.

 

De koop is dus gesloten van zodra een verkoper akkoord is om een huis aan jou over te dragen aan een prijs waarover jullie het beiden eens zijn. Vanaf dat moment kan geen van beide partijen nog op de beslissing terugkomen. Zelfs niet als er nog geen voorschot is betaald.
Alleen als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken, kan er van dit algemeen principe worden afgeweken (bvb opschortende voorwaarde bekomen hypotheek naar keuze koper).

 

Het kopen van een huis wordt meestal geformaliseerd met een zgn. onderhandse verkoopovereenkomst of compromis genoemd. Het is het bewijs voor iedere partij dat er een contract/verkoop is gesloten. Het zal als basis dienen voor de latere authentieke akte (opgesteld door de notaris(sen)).

 

Je kan genieten, maar je draagt ook het risico!

 

De koop is gesloten. Het huis is nu van jou. De eigendomsoverdracht is onmiddellijk.

Ook de “vruchten” (zoals bijvoorbeeld de huuropbrengsten) komen jou onmiddellijk toe.

Je hebt onmiddellijk het genotrecht.

Maar tegelijkertijd – en dat is niet meer dan normaal – gaat ook het risico over.

Ook van deze algemene principes kan alleen worden afgeweken als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken.

 

Schade aan jouw nieuwe huis

Wat als de bliksem inslaat in jouw nieuwe huis? Wat als tijdens een storm een boom op jouw nieuwe huis valt? Wat als er wordt ingebroken in jouw nieuwe huis? Wat als de waterleiding gebarsten is door de vrieskou?

 

Voor deze schade kan mogelijk de tussenkomst van een brand-of woningverzekeraar ingeroepen worden. Bij wie kan je terecht?

 

De wetgever staat in dat geval aan de kant van de koper want heeft erin voorzien dat de brandverzekering van de verkoper pas eindigt 3 maanden na het verlijden (voorlezen en tekenen) van de authentieke akte bij de notaris. Tot dan kan je dus in principe een beroep doen op de branddekking van de verzekering van de verkoper. Zelfs als de verkoper ondertussen zijn brandpolis zou stopzetten.

 

Maar wat als de dekking van de verkoper geschorst is omdat de premie niet is betaald?
Of bij onderverzekering? Of als de verkoper gewoon geen brandverzekering had voor jouw nieuwe huis?

 

Dan kan je beroep doen op de brandpolis van jouw oude huis. De meeste brandverzekeraars voorzien in een overgangsmaatregel, beginnend vanaf het moment dat je kan beschikken over de nieuw aangekochte woning. Die overgangsperiode is meestal 2 maanden, al kan het ook meer (3-6) zijn. In die periode is dan zowel het oude als nieuwe huis (in België) in brand gedekt.

 

Wel opletten : deze overgangsmaatregel is enkel bruikbaar in volwaardige brandpolissen die dekking voorzien voor gebouwschade en inboedel. Een brandpolis voor een gehuurd appartement met enkel een dekking voor inboedelschade is onvoldoende.

En het betekent dat je zelf al een huis met een brandverzekering moet hebben.

 

Als de schade niet wordt vergoed door de brandverzekeraar, kan je vergoeding eisen van de partij die de schade toebracht of veroorzaakte. De dief die het raam insloeg. De eigenaar van de gebrekkige boom. Of de verkoper die de verwarming had afgezet in de winterperiode waardoor de waterleiding bevroor. Tot je het huis in bezit neemt, mag je van de verkoper verwachten dat hij voor jouw nieuwe huis zorgt als een “bonus pater familias” (een goede huisvader).

 

Schade door jouw nieuwe huis

Wat als een dakpan van jouw nieuwe huis wegwaait op een voertuig op straat?
Wat als jouw nieuwe huis instort en het huis van de buren beschadigd?

 

Ten opzichte van anderen is de eigendomsoverdracht pas een feit na het verlijden van de authentieke akte door de notaris. Als een andere schade ondervindt , kijkt men naar de omstandigheden.

 

Is er bijvoorbeeld schade door instorting als gevolg van een gebrek of een gebrek aan onderhoud, dan is de juridische eigenaar aansprakelijk. Dit is dus de verkoper tot het verlijden van de akte.
En nadien de koper.

 

Bij andere schade (bijvoorbeeld waterschade bij de buren, schade door een weggewaaide dakpan) is de bewaarder van het gebouw aansprakelijk. Dit is de persoon die werkelijk van de woning kan genieten. Als de sleutels al zijn overgedragen, komt men bij jou aankloppen.

 

De aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van een huis is klassiek verzekerd in een brandpolis.

 

Een veilige wereld : Het onafhankelijke advies van uw verzekeringsmakelaar,

 

Het is belangrijk zo snel mogelijk een geldige aparte brandpolis af te sluiten voor het nieuwe huis. Niet wachten tot het verlijden van de authentieke akte, maar best vanaf het moment dat de koop is gesloten. Dit kan eventueel ‘voor rekening van wie het behoort’, als het niet duidelijk is wie tot wanneer welk risico draagt.

 

Een rechtsbijstandverzekering “bijstand na brand” staat best ook op het lijstje van te nemen verzekeringen. Een dergelijke polis bij een gespecialiseerde verzekeraar is aan te raden.
In inclusiewaarborgen bij niet gespecialiseerde verzekeraars is er dikwijls pas waarborg vanaf er effectief is verhuisd.

 

De rechtsbijstandpolis “Privéleven en Na brand” van onafhankelijke rechtshulpverzekeraars verzekert bij een geschil met een brandverzekeraar zowel de bestaande als de toekomstige gezinswoning in België. Ook voor de authentieke akte verleden is. Geschillen met de verkoper zijn verzekerd in een polis “Privéleven Op maat” (module Woning) of Conflicten. 

 

Algemene informatie inzake sparen en belegging
Kijk ook eens op deze minisite rond sparen en beleggen
 
Ik ben aangesloten bij Brocom, het samenwerkingsplatform tussen maatschappijen en erkende tussenpersonen en syndicaal vertegenwoordigd door FVF (Federatie van verzekeringstussenpersonen en financiele diensten) waar ik tevens bestuurslid en afgevaardigde ben voor Antwerpen in de commissie brandverzekering.
 
 
 
AG verzekeringen geeft 2000 verzekeringen gratis weg. Lees meer
 
 
 
 
De rente op sparen blijft dalen zowel op spaarboekjes als op andere vastrentende producten: tijd voor Tak 23.
Volatieler maar op langere termijn meer opbrengst mogelijk.
De nieuwe rentevoet voor Crescendo di Generali (Tak 21), Ventisei di Generali (Tak26) en Fortuna di Generali (Tak 23) 
Vanaf maandag 8 oktober 2012 wordt elk voorstel uitgegeven aan 2,35%. 
Heden bedraagt de gewaarborgde rentevoet 0.01%
Jaarlijks heeft de uitreiking van de Decavi verzekeringstrofeeën plaats.
Dé awards voor de beste levensverzekeringsproducten op basis van hun rendabiliteit,
kenmerken, communicatie en innovatie.
 
 
En de winnaars zijn:
 • · Invest for Life 3A van Allianz garantie 2.75% opbrengst 2011: 3.75% in 2011 
 • · Generali Belgium met Real Estate Securities Generali Vastgoedfonds
 • · Blackrock Emerging Markets
 • · Delta Lloyd Life Scala free pension
 • · BNP Paribas Cardif Hypo Protect
 • · ZA Flexi Cover T1
 • · Delta Lloyd Life Multiplan
 • · DKV Plan GI Continuity
 • · Axa Belgium Essential for Life
 • · Prijs van de makelaars: Allianz
U merkt het, onze partners zijn zeer goed vertegenwoordigd bij de winnaars!
 
Ondanks de volatiele beurzen en de lage marktrente kan Allianz ook voor 2016 mooie resultaten voorleggen.
 • Voor Plan for Life (tak 21) bedraagt het totaal rendement
  • 2,00%1 voor fiscale contracten (tweede en derde pijler)
  • 1,75%1 voor contracten zonder belastingvermindering (vierde pijler)
 • Voor het gedeelte tak 21 in Allianz Invest is het totaal rendement 0,75%1 voor Allianz Safe
                                                                          en 1,50%1 voor Invest for Life Dynamic3A.
 • Voor de tak 23 fondsen in Plan for Life + en Allianz Invest noteren we volgende performances voor 2016:
  • AI Strategy Neutral: 1,35%, AI Strategy Balanced: 4,26%,
   AI Strategy Dynamic: 6,79%
  • AI Europe: 3,98%, AI Patrimoine: 0,09%, AI Emergents: 8,17%

   1Rendement 2016: gewaarborgde intrestvoet + winstdeling.
   Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Allianz maakt er een zaak van om OOK uw pand van A tot Z te verzekeren, in het belang van uw onderneming maar ook in dat van uzelf. Ontdek hoe Allianz voor u en uw onderneming werkt. Wenst u een voorstel op maat? Maak dan een afspraak met mij en vraag om een analyse en offerte.

Luc Van Camp 
 

 

Luc Van Camp, Uw onafhankelijk verzekeringsmakelaar, Rubensstraat 45, 2850 Boom,
Hoek Rubensstraat & Hugo Verrieststraat. Tel 03/888.95.59.
Mail me: bankverzekeren@telenet.be. U vind me ook op Facebook (VerzekerenBoom) en Twitter (vzluc)

 

Ligging en routebeschrijving